การสร้างลายเซ็นในอีเมล Add Signatures

การสร้างลายเซ็นต์นี้ใช้งานบนระบบ Zimbra Private Cloud เท่านั้นค่ะ

1. ไปที่ Preferences > Signatures เมนู Name: กรอกชื่อที่ต้องการ และกรอกรายละเอียดลายเซ็นตามต้องการ เลือกเป็น Format As Plain Text สามารถกรอกให้เฉพาะข้อมูลที่เป็น Text

2. เลือก Format As HTML จะสามารถแก้ไขลายเซ็ต และรูปภาพได้

3. การแนบรูปภาพในลายเซ็น คลิก Choose File เมื่อได้รูปภาพที่ต้องการแล้วคลิก OK

4. รูปภาพที่เราเลือกไว้จะแสดงขึ้นเป็นตัวอย่างลายเซ็น Primary Account: เมื่อ New Massage สร้างจดหมายใหม่ เลือกใช้ลายเซ็นที่เราสร้างไว้ การ Replies & Forwards เลือกใช้ลายเว็นที่เราสร้างไว้ คลิก Save เพื่อบันทึกการตั้งค่าลายเซ็น

5. เมื่อเราสร้างจดหมายใหม่จะแสดงลายเซ็นของเราขึ้นมาอัตโนมัติ

Was this article helpful?

Related Articles