การตั้งค่า SPAM Filters

1. เข้าสู่ระบบ Admin https://mail-03.thaidata.cloud:2222

2. ไปที่เมนู SPAM Filters

3. Block By : เลือกว่าต้องการ Block SPAM ในระดับใด

4. Value : กรอกอีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่เลือกใน Block By แล้วคลิก Block

5. เมื่อตั้งค่า SPAM Filters เรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อมูลที่ตั้งค่าไว้

Was this article helpful?

Related Articles