การแก้ไข Username/Password ระดับ Admin

1. เข้าสู่ระบบ Admin https://mail-03.thaidata.cloud:2222

2. ไปที่เมนู E-mail Accounts

3. คลิกเครื่องหมาย + ของบัญชีที่ต้องการแก้ไข

4. เลือก Change Username/Password

5. กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข แล้วกด SAVE

  • Username : กรอกชื่อ Username ใหม่ตามที่ต้องการ
  • Password : กรอกชื่อ Password ใหม่ตามที่ต้องการ (เมื่อกรอกแล้วสามารถกดดูรหัสผ่านได้ที่รูปดวงตา)

6.  เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อมูลการใช้งานอีกครั้ง

Was this article helpful?

Related Articles