การตั้งค่า Content Filtering เป็น Blacklist

สำหรับการตั้งค่า E-mail  Blacklist บนระบบ SmarterMail สามารถตั้งค่าได้ดังนี้ค่ะ

1. เข้าสู้ระบบ SmarterMail ไปที่  Settings > Filtering > Content Filtering  แล้วคลิก New เพื่อสร้าง Content Filtering

2. ไปที่เมยู เลือก  From specific addresses  และ  From specific domains  เพื่อเลือกตรวจสอบผ่าน Addresses และ Domains เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วคลิก  Next

3. เพิ่มรายละเอียด Addresses หรือ Domains ที่ต้องการ Block
1) เลือก OR เพื่อตรวจสอบว่าอีเมลที่ส่งเข้ามาตรงกลับชื่อ Addresses หรือ Domains ก็ได้ เลือก  Enable wilscards in search strings (* and ?)  เพื่อให้ใส่สัญลักษณ์ * และ ? ได้
2) กรอกชื่อ Addresses หรือ Domains ที่ต้องการ Block หนึ่งชื่อต่อหนึ่งบรรทัด
3) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก  Next  เพื่อเข้าสูงขั้นตอนถัดไป

4. 1) ตั้งชื่อของ Content Filtering ตามที่ลูกค้าต้องการ
2) เลือก  Move message  แล้วเลือก Folder ที่ต้องการให้อีเมลเมลย้ายไป แล้วคลิก  Save

5. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดง Content Filtering ที่สรา้งขึ้น

Was this article helpful?

Related Articles