แก้ไขปัญหา “550 Authentication is Required for Relay” จากการส่งอีเมล

ปัญหา : อีเมลที่ส่งจากไคลเอ็นต์อีเมล เช่น Microsoft Outlook หรือ Outlook Express เกิดข้อผิดพลาด จึงทำให้มีการแจ้งเตือน
“550 Authentication is Required for Relay” ดังกล่าว

วิธีการแก้: จากข้อผิดพลาดระบุว่า เซิร์ฟเวอร์อีเมล ต้องรับรองความถูกต้องของ SMTP เพื่อส่งอีเมลขาออก
แต่ไคลเอ็นต์อีเมลที่ใช้ในการส่งอีเมลไม่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์กับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ซึ่งในไคลเอ็นต์อีเมลส่วนใหญ่การตรวจสอบสิทธิ์ SMTP สามารถเปิดใช้งานได้ โดยการแก้ไขการกำหนดค่าบัญชี
และการปรับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาออก ( SMTP )  ดังนี้

SMTP Authentication in Microsoft Outlook 2010 for Windows
 1. คลิกที่เมนู File บน Outlook จากนั้นกดเลือก Account Settings
 2. เลือกชื่ออีเมลที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นกดเลือก Change
 3. คลิกที่เมนู More Settings….  จากนั้นไปที่หัวข้อที่ชื่อ Outgoing Server
 4. ทำการเลือกใช้งาน My outgoing server (SMTP) requires authentication และระบุการตั้งค่าให้เป็น Use same settings as my incoming mail server is selected.
 5. กด Ok จากนั้น Next
 6. กด Finish หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จากนั้นทดสอบใช้งานใหม่อีกครั้ง
SMTP Authentication in Microsoft Outlook 2003
 1. คลิกที่เมนู Tools บน Outlook จากนั้นกดเลือก Email Accounts
 2. เลือก View or change และกด Next จากนั้นเลือกชื่ออีเมลที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นกดเลือก Change
 3. คลิกที่เมนู More Settings….  จากนั้นไปที่หัวข้อที่ชื่อ Outgoing Server
 4. ทำการเลือกใช้งาน My outgoing server (SMTP) requires authentication และระบุการตั้งค่าให้เป็น Use same settings as my incoming mail server is selected.
 5. กด Ok จากนั้น Next
 6. กด Finish หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จากนั้นทดสอบใช้งานใหม่อีกครั้ง

Was this article helpful?

Related Articles