การแก้ไข Change Limits

1. เข้าสู่ระบบ Admin https://mail-03.thaidata.cloud:2222

2. ไปที่เมนู E-mail Accounts

3. คลิกเครื่องหมาย + ของบัญชีที่ต้องการแก้ไข

4. เลือก Change Limits

5. กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข แล้วกด SAVE

  • E-mail Quota (MB) : ขนาดพื้นที่อีเมล (1GB = 1024MB)
  • Send Limit : กำหนดจำนวนการส่งอีเมลต่อวัน (ไม่เกิน 2,000 ฉบับ/วัน)

6.  เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อมูลการใช้งานอีกครั้ง

Was this article helpful?

Related Articles