การตั้งค่า Spam Filtering

การตั้งค่า Spam Filtering สามารถตั้งค่าได้ดังนี้ค่ะ

1. เลือกที่เมนู Settings จากนั้นเลือกไปที่ Domain Settings > Filtering > Spam Filtering
2. เลือกที่ Override spam settings for this domain
3. เลือก Actions เพื่อกำหนดค่า Spam ด้วยตัวเอง

4. กำหนดค่าการจัดการอีเมลที่เป็น Spam
5. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด Save เพื่อบันทึกการตั้งค่าค่ะ

Was this article helpful?

Related Articles