การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Add Users

การเพิ่มผู้ใช้งานเลือกเมนู Settings (รูปฟันเฟือง) แล้วไปที่ Domain Settings > Users เลือกเมนู New ดังรูป

Cloud E-mail Hosting

กดปุ่ม New ซึ่งอยู่ด้านบนของรายชื่อบัญชีผู้ใช้ที่มีในระบบ หลังจากกดปุ่มแล้วจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ให้ทำการกรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้

Cloud E-mail Hosting

1. กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการ ตามด้วยชื่อโดเมนเนม เช่น [email protected]
2. กรอกรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ ซึ่งจะมีเงื่อนไขการกำหนดรหัสผ่านคือ

  • ต้องมีตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว
  • ต้องมีตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัว
  • ต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว

3. กรอกรหัสผ่านซ้ำอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันรหัสผ่าน (รหัสผ่านจะต้องเหมือนในข้อ 2 )
4. กรอกชื่อที่ต้องการแสดงตนในระบบ (ชื่อเล่น)
5. กำหนดสถานะของบัญชีผู้ใช้ ซึ่งจะมีให้เลือก 3 สถานะคือ

  • เปิดการใช้งาน (Enable)
  • ปิดการใช้งาน แต่สามารถรับ-ส่งเมล์ได้ (Disabled and allow mail)
  • ปิดการใช้งาน และไม่สามารถรับ-ส่งเมล์ได้ (Disabled and don’t allow mail)

6. กำหนดขนาดพื้นที่ของกล่องจดหมาย (Mailbox size) ซึ่ง ถ้ากำหนด 0 คือ มีพื้นที่ไม่จำกัด
7. หลังจากที่ทำการกรอกข้อมูงต่างๆเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการกดบันทึก (Save)

หลังจากที่กดบันทึกแล้วจะกลับมาสู่หน้าแรกของการจัดการบัญชีผู้ใช้ และจะมีข้อมูลของบัญชีผู้ใช้ที่ทำการเพิ่มเข้ามาอยู่ในรายชื่อ ดังภาพ

Cloud E-mail Hosting

Was this article helpful?

Related Articles