การสร้างการนัดหมายในปฏิทิน Creating a calendar

ปฏิทินในโปรแกรม outlook มีประโยชน์มากต่อการกำหนดวันเวลาการกิจกรรมที่เราต้องการเตือน เมื่อเราต้องการสร้างการนัดหมายบนปฏิทิน สามารถกำหนดวันเวลา และสถานที่ รายละเอียดต่าง ๆ ได้โดยใช้โปรแกรม Outlook ในการกำหนดการนัดหมายในปฏิทิน

การกำหนดการนัดหมายปฏิทิน จะต้องมีข้อมูล 3 อย่างคือ
1. เรื่องการนัดหมาย
2. สถานที่การนัดหมาย
3. ระยะวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการนัดหมาย

ขั้นตอนการสร้างนัดหมายในปฏิทิน

1. เมนูหน้าแรก เลือกที่สร้างรายการ แล้วไปที่การนัดหมาย

Cloud E-mail Hosting

2. เลือกที่ปฏิทินเพื่อทำการกำหนดวัน

Cloud E-mail Hosting

3. ทำการเลือกที่ สร้างการนัดหมาย

Cloud E-mail Hosting

4. เตรียมข้อมูลสำหรับการนัดหมาย

  1. กรอกรายละเอียดเรื่องที่ต้องการนัดหมาย สถานที่ และ ระยะวันเวลา
  2. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้บันทึกการนัดหมาย

Cloud E-mail Hosting

5. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะแสดงรายการที่เราทำการสร้างการนัดหมายขึ้นมา

Cloud E-mail Hosting

6. การเลื่อนการเตือน เมื่อใกล้ถึงเวลานัดหมาย จะมีแสดงการเตือนข้อมูลขึ้นมา

  1. ทำการเลื่อนการเตือนได้ โดยเลื่อนเป็นนาที
  2. เมื่อเลือกเวลาในการเลื่อนแล้ว ให้บันทึกโดยการเลื่อนการเตือน

Cloud E-mail Hosting

Was this article helpful?

Related Articles