การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจ Aultorize (กรณีไม่ได้ใช่อีเมลในระบบแจ้งมา)

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจ แต่ไม่สะดวกเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ติดต่อด้วยตนเอง
สามารถแจ้งข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนได้ที่ Contact Us และเลือกแจ้งมาที่ SUPPORT DEPARTMENT

กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาและไม่ได้ใช้อีเมลที่อยู่ในระบบแจ้งทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้มีอำนาจ จะต้องมีเอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

Was this article helpful?

Related Articles