การดูรหัส da_admin สำหรับจัดการฐานข้อมูลลูกค้าใน Server

SSH  และพิมพ์คำสั่งนี้ได้เลยครับ จะแสดงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน phpmyadmin ระดับ root

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf

Was this article helpful?

Related Articles