แก้ไขเว็บแสดงข้อความ Apache is functioning normally

ภายหลังจากการปรับแต่ง server ใหม่ บางครั้งจำเป็นต้องให้ server อ่านค่า http conf ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้การทำงานของ server ถูกต้อง สามารถแก้ไขได้ด้วยคำสั่ง rewrite_confs

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs

 

Was this article helpful?

Related Articles