วิธีแก้ไขเข้า File Manager (DA) แล้วช้าหรือ Session Timeout

# nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

เพิ่มข้อความนี้ไว้ท้ายสุดของไฟล์
filemanager_du=0

จากนั้นสั่ง Restart DirectAdmin
/etc/init.d/directadmin restart

Was this article helpful?

Related Articles