วิธีติดตั้ง Clam AV + Auto scan เพื่อสแกนไวรัสบน Directadmin

ClamAV เป็น Free Antivirus ตัวหนึ่งที่น่าใช้งาน เพราะนอกจากฟรีแล้ว ยังมีการ Update Virus Database อย่างสม่ำเสมอ จึงแนะนำให้มีการ Scan Virus ทุกวัน เพื่อความปลอดภัยของ Server

ติดตั้ง ClamAV บน DirectAdmin

/usr/local/directadmin/custombuild/build set clamav yes
/usr/local/directadmin/custombuild/build clamav

เพิ่ม Rule เพื่อให้มีการ Update Virus Database อย่างสม่ำเสมอ

nano /etc/freshclam.conf

เพิ่ม Database Virus เหล่านี้ลงไป (ผ่านการทดสอบแล้วว่าใช้งานได้ดีและแม่นยำกว่า 95%)

DatabaseCustomURL http://www.rfxn.com/downloads/rfxn.ndb
DatabaseCustomURL http://www.rfxn.com/downloads/rfxn.hdb
DatabaseCustomURL http://cdn.malware.expert/malware.expert.ndb
DatabaseCustomURL http://cdn.malware.expert/malware.expert.hdb
DatabaseCustomURL http://cdn.malware.expert/malware.expert.ldb
DatabaseCustomURL http://cdn.malware.expert/malware.expert.fp
DatabaseCustomURL http://ruweb.net/whitelist_ruweb.ign2

วิธีกำหนดค่าใน ClamAV ทำงานทุกวันโดยสแกนไวรัส ณ เวลา 2.00

echo 'clamscan -i -v -r –remove=yes /home/' > /etc/cron.daily/clamscan
chmod a+x /etc/cron.daily/clamscan
service crond restart
echo '0 2 * * * root clamscan -i -v -r –remove=yes /home/' > /etc/cron.d/clamscan

 

Was this article helpful?

Related Articles