วิธีการติดตั้ง MemCache สำหรับ DirectAdmin

MemCache คือส่วนเสริมของ PHP ซึ่งใช้ลดการทำงานของ Server เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่เขียนด้วย PHP และมีการใช้งานฐานข้อมูล โดยจะทำหน้าที่เก็บ cache ของเว็บไซต์ที่มีการเรียกใช้งานไฟล์เดิม ซ้ำๆ บ่อยๆ โดยสามารถเรียกใช้จาก cache ที่เก็บไว้ได้เลย ไม่ต้องเรียกผ่านไฟล์ตรงๆ ทำให้สามารถช่วยลดการทำงานของ Server ได้URL ที่เกี่ยวข้อง : http://pecl.php.net/package/memcache

  • wget http://pecl.php.net/get/memcache-3.0.8.tgz
  • tar -xvzf memcache-3.0.8.tgz
  • cd memcache-3.0.8.tgz
  • phpize && ./configure –enable-memcache && make && make install
  • nano /usr/local/lib/php.ini
  • ค้นหา extension
  • เพิ่มข้อความ extension = /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/memcache.so
  • service httpd restart

ตรวจสอบการติดตั้ง โดยใช้คำสั่ง ps -aux | grep memcached

Was this article helpful?

Related Articles