ปิด DirectAdmin ไม่ให้ตรวจสอบ IP

เนื่องจาก IP มี IP เดียวใช้งานกันหลาย Session เมื่อทำการ Login จึงหลุด มักเป็นเวลาที่ใช้งาน Internet สาธารณะ หรือใช้งานผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย สามารถ แก้ง่ายๆโดยไม่ให้  Directadmin เช็ค IP

แก้ค่าใน directadmin.conf ตามนี้

nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
disable_ip_check=1
service directadmin restart

Was this article helpful?

Related Articles