ตั้งค่าเพื่อใช้ PUT, PATCH, DELETE

PUT, PATCH, DELETE เป็น Method ในการทำงาน ส่งข้อมูลเพื่อเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูล ผ่านทาง HTTP

ในกรนีที่มีการใช้งานและเกิด ERROR 403 Forbidden นั้น สามารถตั้งค่าเพื่อใช้ PUT, PATCH, DELETE ได้ดังนี้

1. เพิ่มโค้ดดังต่อไปนี้ที่ไฟล์ .htaccess ที่ root directory หรือ public_html

<Limit GET POST PUT DELETE HEAD OPTIONS PATCH>
Order allow,deny
Allow from all
</Limit>

2. โดยการ edit ไฟล์ .htaccess ที่มีอยู่แล้ว

หรือสร้างไฟล์ .htaccess ขึ้นมาใหม่

3. พิมพ์โค้ด หรือวางลงไป และ save

Was this article helpful?

Related Articles