การปิด url ชั่วคราวของ DirectAdmin

เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและป้องกันช่องโหว่จากแฮคเกอร์ควรปิด url ชั่วคราว ดังนี้

# cd /usr/local/directadmin/data/templates/custom
# cp ../ips_virtual_host.conf .
# nano ips_virtual_host.conf

ลบ comment ของบรรทัด AliasMatch และ ScriptAliasMatch
# echo “action=rewrite&value=ips” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

# nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-vhosts.conf
ให้ทำการลบหรือ comment บรรทัด AliasMatch

#service httpd restart

Was this article helpful?

Related Articles