แสดง IP จริงหลังการทำ Reverse-proxy NGINX

ภายหลังจากการทำ Reverse Proxy ด้วย Nginx แล้วจะพบปัญหาคือเซิร์ฟเวอร์จะมอง IP ทั้งหมดเป็น localhost หากเราดูจาก Apache Status เนื่องจาก มีการส่งต่อภายในระหว่าง nginx และ apache เราสามารถแก้ไขให้มองเห็นเป็น IP จริงด้วย mod_rpaf

cd /usr/local/src
wget https://github.com/y-ken/mod_rpaf/archive/master.zip
unzip master.zip
cd mod_rpaf-master
/bin/sed -i "s/remote_/client_/g" mod_rpaf-2.0.c
make && make install

หลังจากติดตั้งเสร็จ เพิ่มคำสั่งต่อไปนี้ลงไฟล์ /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf

LoadModule rpaf_module   /usr/lib/apache/mod_rpaf-2.0.so
<IfModule mod_rpaf-2.0.c>
  RPAFenable On
  RPAFproxy_ips 127.0.0.1
  RPAFsethostname On
  RPAFheader X-Client-IP
</IfModule>

ทำการ restart httpd service เป็นที่เรียบร้อยครับ

Was this article helpful?

Related Articles