วิธีติดตั้ง SSL ให้ DirectAdmin ใช้งาน https

สร้าง SSL Certificate

  • /usr/bin/openssl req -x509 -newkey rsa:1024 -keyout /usr/local/directadmin/conf/cakey.pem -out /usr/local/directadmin/conf/cacert.pem -days 9000 -nodes
  • chown diradmin:diradmin /usr/local/directadmin/conf/cakey.pem
  • chmod 400 /usr/local/directadmin/conf/cakey.pem

แก้ไขค่าดังนี้

Country Name (2 letter code) [GB]:TH
State or Province Name (full name) [Berkshire]:Bangkok
Locality Name (eg, city) [Newbury]:Bangkok
Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]:thaidatahosting.com
Organizational Unit Name (eg, section) []:DirectadminServer
Common Name (eg, your name or your server’s hostname) []:ns10.thaidatahosting.com
Email Address []:[email protected]

แก้ไขไฟล์

  • nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
  • แก้ SSL=1
  • แก้ port=2222 เป็น 8888
  • เพิ่ม ssl_port=2222
  • /etc/init.d/directadmin restart

Was this article helpful?

Related Articles