การอัพเดท OpenSSL บน CentOS เพื่อแกรอยรั่ว Heartbleed

 • openssl version
 • wget http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.1g.tar.gz
 • tar -vxf openssl-1.0.1g.tar.gz
 • cd openssl-1.0.1g
 • ./config
 • make -j
 • make install

ทำการตรวจสอบ Version ถ้าหากไม่เปลี่ยนแปลง ดำเนินการดังนี้

 • ตรวจสอบตำแหน่ง openssl
 • which openssl
 • mv /usr/bin/openssl /usr/bin/openssl-old
 • ln -s /usr/local/ssl/bin/openssl /usr/bin/openssl

ทำการตรวจสอบเวอร์ชันอีกครั้ง

Was this article helpful?

Related Articles