การติดตั้ง xcache สำหรับ php 5.3 ขึ้นไป

cd /usr/local/directadmin/custombuild
wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/3.0.1/xcache-3.0.1.tar.gz
tar -xzvf xcache-3.0.1.tar.gz
cd xcache-3.0.1/
phpize –clean
phpize
./configure –enable-xcache -enable-xcache-optimizer
make install clean
cat xcache.ini >> /usr/local/lib/php.ini

ทำการแก้ไขไฟล์ nano /usr/local/lib/php.ini

xcache.size = 512M (depend on memory 128M or 256M for 2G server )
xcache.count = 8 (= no. of cpu)
xcache.optimizer = On

  • ทำการ Restart Web Service /etc/ini.d/httpd restart
  • ตรวจสอบการติดตั้ง xcache จาก php -v

Was this article helpful?

Related Articles