การติดตั้ง VMware Tools EXSi บน CentOS

ก่อนทำการติดตั้งบน CentOS ต้องคลิกขวาที่ VM ที่ต้องการติดตั้งบน EXSi ก่อนนะครับ เลือก Guest > Install/Upgrade VMware tools

yum -y install perl
mkdir /mnt/cdrom
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
cp /mnt/cdrom/VMwareTools-*.tar.gz /root
umount /mnt/cdrom
tar -zxf /root/VMwareTools-*.tar.gz -C /root
cd /
./root/vmware-tools-distrib/vmware-install.pl –default
rm -f /root/VMwareTools-*.tar.gz
rm -rf /root/vmware-tools-distrib

Was this article helpful?

Related Articles