การเปิด Apache Server Status

การเปิด Server Status นี้จะช่วยทำให้เราทราบว่า เว็บไซต์ใดมีการเรียกชมบ่อยๆ และมีการโหลดหน้าเว็บที่สูง ทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเว็บใดที่มีผลต่อการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เรา

# nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-info.conf

ทำการแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้
<Location /server-status> // ส่วนของ server-status สามารถเป็นชื่ออื่นได้
SetHandler server-status
# Order deny,allow
# Deny from all
# Allow from .example.com
</Location>
ExtendedStatus On

วิธีการเรียกใช้ http://IP/server-status

Was this article helpful?

Related Articles