วิธีการบำรุงรักษา MySQL : Check, Repair & Optimize all Tables in all Databases

วิธีนี้ ไม่จำเป็นต้องกรอกรหัสผ่านในการทำงาน เนื่องจากคำสั่งจะมีการ ดึงรหัสผ่านของตัว da_admin ให้โดยอัติโนมัติ อาจจะนำวิธีนี้ไปปรับปรุงตั้ง crontab เพื่อให้รันตามวัน และ เวลา ที่กำหนด เช่น อาจจะทำทุกๆ วัน ในเวลาเที่ยงคืน
MySQL

mysqlcheck -u root -p –auto-repair –check –optimize –all-databases

mysqlcheck -uda_admin -p`grep “^passwd=” /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2` –auto-repair –check –optimize –all-databases

/usr/local/mysql/bin/mysqlcheck -uda_admin -p`grep “^passwd=” /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2` –auto-repair=TRUE –optimize –all-databases=TRUE

mysqlcheck -uda_admin -p`grep “^passwd=” /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2` –auto-repair –all-databases

mysqlcheck -uda_admin -p`grep “^passwd=” /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2` –check –all-databases

mysqlcheck -uda_admin -p`grep “^passwd=” /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2` –optimize –all-databases

Was this article helpful?

Related Articles