แก้ปัญหา Warning Perl ใน Linux

โดยปกติแล้ว มักจะขึ้นข้อความแสดงดังนี้
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LC_CTYPE = “UTF-8”,
LANG = “en_US.UTF-8”
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale (“C”).

วิธีแก้ไข ทำการเพิ่มข้อความดังนี้ลงไปใน /root/.bashrc

export LC_ALL="en_US.UTF-8"

Was this article helpful?

Related Articles