การตั้งค่าใช้งานปฏิทิน Sync SmarterMail with the iPhone Using CardDAV and CalDAV

1. สำหรับ iOS ให้เข้าไปที่การตั้งค่า เลือกแอปพลิเคชัน Calendar

2. เลือกที่ Accounts

3. ทำการเพิ่มบัญชีโดยเลือก Add Account

4. สำหรับบริการ Cloud mail เลือกที่ Other

5. เลือก Add CalDAV Account เพื่อทำการเชื่อมกับปฏิทินของ Smartermail

6. ทำการกรอกข้อมูล
Server : ให้กรอก cloud-mail-mx1.thaidatahosting.com (Server นี้ต้องตรวจสอบกับข้อมูลบริการที่เจ้าหน้าที่จัดส่งไปทางอีเมล)
User Name : อีเมลแอคเคาท์ที่ต้องการเชื่อมต่อปฏิทิน
Password : กรอกรหัสผ่านอีเมล
Description : กรอกรายละเอียดคำอธิบายตามที่ต้องการ

7. เมื่อกรอกข้อมูลอีเมลเรียบร้อยแล้วให้ทำการ บันทึกข้อมูล คลิกที่ Save

8. เมื่อเปิดแอปพลิเคชันปฏิทินที่เครื่อง iOS จะพบรายละเอียดที่ได้สร้างไว้ใน webmail

9. ตัวอย่างรายละเอียดที่สร้างปฏิทินไว้ที่ webmail

Was this article helpful?

Related Articles